Zasady techniki prawodawczej w praktyce

1.    Zasady ogólne redagowania aktu normatywnego:
1.1.    wymogi dotyczące uwarunkowań systemowych;
1.2.    komunikatywność, precyzyjność i adekwatność tekstu aktu normatywnego.

2.    Budowa aktu normatywnego:
2.1.    konstrukcja aktu normatywnego – uwagi ogólne;
2.2.    rodzaje przepisów i ich umiejscowienie w strukturze aktu normatywnego.

3.    Tytuł aktu normatywnego i jego podstawa prawna:
3.1.    układ graficzny tytułu;
3.2.    podstawa prawna aktu, jako element podustawowych aktów normatywnych.

4.    Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego:
4.1.    budowa artykułu i paragrafu;
4.2.    zasady przywoływania przepisów tekście; używanie skrótów;
4.3.    jednostki systematyzacyjne wyższego rzędu.

5.    Układ i postanowienia przepisów merytorycznych
5.1.    przepisy ogólne – zasady wydzielania;
5.2.    przepisy materialne, ustrojowe, proceduralne – praktyczne uwarunkowania przy redagowaniu projektu aktu normatywnego;
5.3.    przepisy karne – wymogi systemowe i szczególne wymagania legislacyjne wobec przepisów zawierających sankcje karne.

6.    Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących
6.1.    ogólne zasady nowelizowania aktów normatywnych;
6.2.    umiejscowienie przepisów nowelizujących i szczególne wymogi dotyczące tytułu i budowy aktu nowelizującego.

7.    Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących.
7.1.    sposoby rozstrzygania problemów intertemporalnych;
7.2.    specyficzne wymogi formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących oraz wprowadzania ich w życie.

8.    Układ i postanowienia przepisów końcowych (przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej):
8.1.    wymóg jednoznacznego i wyczerpującego formułowania przepisów uchylających poszczególne przepisy i całe akty normatywne;
8.2.    poprawne określanie utraty mocy obowiązującej aktu wprowadzonego na czas określony;
8.3.    przepis o wejściu w życie aktu a wymogi prawidłowego określania vacatio legis – uwarunkowania systemowe i legislacyjne.

9.    Formułowanie przepisów upoważniających do wydania powszechnie obowiązującego aktu wykonawczego:
9.1.    podstawowe dyrektywy określania organu i rodzaju aktu przy formułowaniu upoważnienia do wydania rozporządzenia;
9.2.    zakres delegacji ustawowej – wymagania wynikające z Konstytucji;
9.3.    wytyczne jako niezbędny element upoważnienia ustawowego.

10.    Projekt powszechnie obowiązującego aktu wykonawczego (rozporządzenia):
10.1.    tytuł i podstawa prawna rozporządzenia, wymogi szczególne;
10.2.    budowa wewnętrzna rozporządzenia odmienności i podobieństwa z ustawą;
10.3.    wymogi dotyczące poprawności realizacji upoważnienia ustawowego;
10.4.    moc obowiązująca rozporządzenia a ustawa, na podstawie której zostało ono wydane; przykłady uchylenia pośredniego.