O Właścicielu

wlodzimierz-zajac-kancelaria-legislacyjna-wz-blog-legislatora-uslugi-legislacyjneNazywam się Włodzimierz Zając. Jestem legislatorem.

Kancelarię legislacyjną WZ założyłem mając nadzieję, że doświadczenie i wiedza, które posiadłem w mojej dotychczasowej praktyce legislacyjnej, pozwolą na stworzenie oferty, jakiej na rynku usług prawniczych prawie nie ma, a jeśli już, to rzadko prezentują ją legislatorzy praktycy. Liczę także, że moja pasja dla legislacji będzie się realizowała w różnych formach szkoleniowych i edukacyjnych, które mogą wymiernie podnieść u moich klientów jakość procesu legislacyjnego i jego efektów – aktów normatywnych.

Doświadczenie zawodowe

  • W latach 1996-2008 praca w Kancelarii Sejmu – w tym do maja 2003 r. jako legislator w Biurze Legislacyjnym, obsługa legislacyjna procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, redagowanie projektów ustaw i poprawek do nich, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym; opinie w sprawie stosowania obowiązujących przepisów, zwłaszcza z zakresu prawa samorządowego. Od maja 2003 r. do końca 2008 r. wicedyrektor, a potem Dyrektor Biura Listów i Skarg przekształconego w Biuro Korespondencji i Informacji,
  • Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa rządowego procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażaniu nowych rozwiązań rządowego procesu legislacyjnego.
  • Pracowałem nad setkami projektów ustaw i pewnie (trudno zliczyć) ponad tysiącem rozporządzeń.
  • Poznałem wszystkie aspekty zarówno formalnoprawne, jak i praktyczne parlamentarnego i rządowego procesu legislacyjnego.


Doświadczenie z zakresie szkoleń i edukacji

  • Od 1998 r. opracowałem i przeprowadziłem liczne autorskie projekty edukacyjne i szkoleniowe z zakresu legislacji, głównie dla administracji rządowej i samorządowej.
  • Od 2006 r. prowadzę zajęcia z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym studium zagadnień legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Od 2011 do 2015 r. wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej o różnej tematyce.Prowadziłem szkolenia i wykłady dla posłów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, sekretarzy gmin, skarbników, urzędników ministerstw i urzędników samorządowych wszystkich szczebli, legislatorów Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Rządowego Centrum Legislacji, aplikantów radcowskich, studentów.

Przeprowadziłem dziesiątki szkoleń, w setkach godzin. Sporządziłem tysiące slajdów do prezentacji. Oceny i ewaluacje moich zajęć zawsze mieszczą się w górnych przedziałach.