• Legislacja to przede wszystkim umiejętność wykorzystywania technik prawodawczych przy wykorzystaniu wiedzy na temat funkcjonowania systemu prawnego i procedur legislacyjnych. Znajomość tych trzech płaszczyzn procesu stanowienia prawa niezbędna jest jego poszczególnym uczestnikom w różnym zakresie. Kancelaria legislacyjna WZ oferuje szeroką ofertę szkoleniową i edukacyjną, dopasowaną do potrzeb każdego, kto potrzebuje zdobyć lub rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje legislacyjne, a podstawowym przesłaniem tej oferty jest indywidualizacja potrzeb i dopasowanie do oczekiwań zamawiających.
  • Każde szkolenie poprzedzone jest szczegółowym badaniem wstępnym pod kątem rozeznania rzeczywistych potrzeb i możliwych do uzyskania efektów. Nie traćmy czasu na powielanie posiadanej wiedzy lub nabywanie zbędnych umiejętności.
  • Praktyczne przykłady, szablony, wzorce schematy do wykorzystania po szkoleniu.
  • Oceny ewaluacyjne – zawsze w górnych strefach stanów wysokich.
  • Przykładowe zrealizowane szkolenia.

 

OFERTA OGÓLNA

OFERTA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zasady techniki prawodawczej w praktyce (wersja do druku PDF) – praktyczne wykorzystanie technik legislacyjnych stosowanych w projektach ustaw i innych aktów normatywnych

Legislacja dla nieprawników (wersja do druku PDF) – najważniejsze informacje o stanowieniu prawu i technikach prawodawczych dla osób niebędących prawnikami.

Rządowe i parlamentarne procedury legislacyjne (wersja do druku PDF)– praktyczna wiedza, rządowy i parlamentarny proces legislacyjny: uczestnicy, etapy, wymogi formalne dla projektów, konsultacje, uzgodnienia,

Wybrane zagadnienia praktyki legislacyjnej – dowolnie wybrane zagadnienia techniki prawodawczej do uzgodnienia z Zamawiającym

 

 

 

 

Kompleksowe szkolenie legislacyjne (wersja do druku PDF) – kompleksowe, wieloetapowe szkolenie, podnoszące jakość aktów normatywnych powstających w konkretnym urzędzie gminy, miasta, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim oraz kompetencje osób opracowujących projekty aktów normatywnych

ABC legislacji samorządowej  (wersja do druku PDF) – dla radnych, urzędników niezwiązanych bezpośrednio z opracowywaniem projektów normatywnych

Zasady techniki prawodawczej w legislacji samorządowej (wersja do druku PDF)– budowa aktu normatywnego, wymogi języka prawnego, rodzaje przepisów i ich kolejność, techniki nowelizacyjne.