Usługi legislacyjne

Kancelaria legislacyjna WZ świadczy usługi legislacyjne w pełnym zakresie związanym z procesem stanowienia prawa, od etapu projektowania poprzez procedowanie, aż do oceny zgodności obowiązującego aktu normatywnego z prawem. Oferta dotyczy w szczególności:

  • opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń i innych aktów normatywnych stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • opracowywania wszelkich projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w tym aktów prawa miejscowego, uchwał i zarządzeń,
  • opracowywania statutów, regulaminów innej „małej legislacji” dla podmiotów publicznych i prywatnych,
  • opinii i korekt legislacyjnych projektów ustaw, rozporządzeń i wszelkich innych aktów normatywnych,
  • konsultacji w zakresie procedur legislacyjnych właściwych dla wszystkich rodzajów aktów powszechnie obowiązujących,
  • opinii w sprawie zgodności z prawem aktów prawem aktów prawa miejscowego,
  • opinii i konsultacji w sprawie zgodności z Konstytucją projektów i obowiązujących aktów.

Zakres usługi i warunki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb zamawiającego i nakładu pracy Kancelarii.

Uwaga: Kancelaria nie świadczy usług w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.