Rządowe i parlamentarne procedury legislacyjne

Program szkolenia: Rządowe i parlamentarne procedury legislacyjne.

1. Rządowy proces legislacyjny:
1.1. Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów i poszczególnych ministrów jako podstawa planowania i procedowania dokumentów rządowych,
1.2. rodzaje dokumentów rządowych procedowanych w rządowym procesie legislacyjnym:
1.3. projekty założeń ustawy elementy obligatoryjne a praktyka
1.4. projekt ustawy opracowywany na podstawie założeń i bez nich – różnice;
1.5. elementy obligatoryjne projektu ustawy i rozporządzenia,
1.5.1. uzasadnienie z oceną skutków regulacji,
1.5.2. raport z konsultacji,
1.5.3. dokumenty związane ze szczególnymi trybami procedowania;
1.6. etapy RPL i ich wymogi formalne i praktyka procedowania
1.6.1. zakres i formy konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania projektów
1.6.2. rola komitetów Rady Ministrów w rządowym procesie legislacyjnym,
1.6.3. komisja prawnicza – zadania, podmioty uczestniczące, przesłanki nieprzeprowadzania komisji prawniczej,
1.6.4. Rada Ministrów – praktyczny zakres prac.
1.7. Szablon projektu aktu prawnego opracowany w Rządowym Centrum Legislacji: dostępne funkcje, korzystanie ze stylów, automatyzacja edycji.

2. Parlamentarny proces ustawodawczy:
2.1. wymogi regulaminowe dla projektu ustawy,
2.2. etapy parlamentarnej procedury ustawodawczej
2.2.1. pierwsze czytanie – rozpatrywanie przez komisję czy na posiedzeniu plenarnym oraz zakres prac w pierwszym czytaniu,
2.2.2. między pierwszy a drugim czytaniem – praca merytoryczna w podkomisjach i komisjach,
2.2.3. drugie i trzecie czytanie – uwarunkowania formalne,
2.2.4. rozpatrywanie poprawek Senatu do ustawy – możliwy zakres poprawek;
2.3. szczególne tryby rozpatrywania projektów ustaw – odmienności proceduralne
2.3.1. ustawy procedowane w trybie pilnym,
2.3.2. projekty ustaw wykonujących prawo europejskie,
2.3.3. inne szczególne tryby.