Zasady techniki prawodawczej w legislacji samorządowej

Zasady techniki prawodawczej w legislacji samorządowej

I.    Wprowadzenie do zasad tworzenia prawa
1.    Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a legislacja samorządowa – akty prawa miejscowego i akty wewnętrznie obowiązujące.
2.    Specyfika samorządowej działalności legislacyjnej.
3.    Dyrektywy dla legislatora samorządowego wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego oraz konstytucyjnego systemu źródeł prawa.
4.    Metodyka pracy legislacyjnej i warsztat pracy legislatora.

II.    Budowa aktu normatywnego
1.    Rodzaje przepisów i ich miejsce w akcie normatywnym
2.    Tytuł aktu normatywnego i jego układ graficzny.
3.    Podstawa prawna aktu – wymogi systemowe i praktyka.
4.    Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego. Oznaczanie przepisów i ich systematyzacja:
a)    budowa paragrafu,
b)    zasady podziału na punkty, litery i tiret,
c)           zasady przywoływania przepisów tekście,
d)    jednostki systematyzacyjne wyższego rzędu (działy, rozdziały) – przykłady zastosowań poprawnych i niewłaściwych.
5.    Załącznik do aktu i techniki prawodawcze z nim związane.

III.    Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących
1.    Ogólne zasady nowelizowania.
2.    Poprawne techniki legislacyjne specyficzne dla przepisów nowelizacyjnych na wybranych przykładach.

IV.    Przepisy przejściowe i końcowe w aktach normatywnych organów samorządu terytorialnego.
1.    Właściwe umiejscowienie przepisów międzyczasowych na wybranych przykładach.
2.    Specyficzne wymogi formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących oraz wprowadzania ich w życie.
3.    Przepis o wejściu w życie aktu, a wymogi prawidłowego określania vacatio legis – uwarunkowania systemowe i legislacyjne.

V.    Typowe środki techniki prawodawczej
1.    Definicje i skróty jako środki ułatwiające korzystanie z tekstu aktu normatywnego.
2.    Zasady formułowania odesłań.
3.    Odnośniki i zasady przywoływania dzienników urzędowych w treści aktów normatywnych – „metryczki” ustaw.