Kompleksowe szkolenie legislacyjne dla Urzędów Gmin, Miast, Powiatów i Samorządów Województw

 

Etap Podejmowane działania Forma narzędzi dokumentacyjnych i szkoleniowych Osoby zaangażowane ze strony urzędu
Przedmiot Czas trwania
I.

Analiza stanu istniejącego

Jeden tydzień ·        Analiza aktów ustrojowo-organizacyjnych i procedur opracowywania projektów aktów normatywnych stanowionych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i radę

·        Analiza stosowanych technik legislacyjnych, poprawności językowej oraz zgodności z podstawą prawną

 

·        Zasoby internetowe (w razie potrzeby przekazanie konkretnych dokumentów drogą mailową)

·        Ankieta informacyjna opracowana pod kątem potrzeb związanych ze szkoleniem (procedury, kwalifikacje osób zajmujących się legislacją i in.)

·        Sekretarz

·        Skarbnik

·        Pracownik obsługujący radę

·        Pracownicy przygotowujący projekty zarządzeń i uchwał

·        Radca prawny

II.

Diagnoza zakresu potrzeb szkoleniowych

Dwa tygodnie ·        Określenie zakresu merytorycznego niezbędnego szkolenia z dostosowaniem do konkretnych osób

·        Wybór optymalnych form przeprowadzenia szkolenia

·        Przygotowanie i przekazanie materiałów pomocniczych

·        Plan szkolenia dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb

·        Indywidualnie dobrane materiały warsztatowe (plansze poglądowe, prezentacje, wzory projektów aktów nowych i nowelizujących)

·        Materiały z przykładami błędów na aktach, które powstały w urzędzie

·        Sekretarz

·        Pracownicy przygotowujący projekty zarządzeń i uchwał

 

III.

Przeprowadzanie szkolenia u Zamawiającego zgodnie z planem szkolenia

Jeden, dwa lub więcej dni w zależności od liczby pracowników i koniecznego zakresu szkolenia ·        Omówienie wcześniej przekazanych materiałów

·        Ćwiczenia podstawowych technik legislacyjnych pozwalających poprawnie przygotować projekt aktu

·        Opracowanie legislacyjne zadań przygotowanych na bazie aktów stanowionych przez organy, które obsługuje urząd

·        Dokumenty przygotowane w etapie trzecim

·        Zadania pisemne w postaci plików elektronicznych

·        Praca na szablonach aktów normatywnych

·        Formuła pracy – warsztatowa

·        Liczba godzin dydaktycznych (45 minut) nie więcej niż 8 w ciągu dnia

·        Dni tygodnia i rozkład godzin do ustalenia indywidualnego

·        Pracownicy wskazani w planie szkolenia

 

IV.

Weryfikacja i utrwalenie
nabytych umiejętności

Przez miesiąc od zakończenia etapu trzeciego ·        Bieżące konsultacje z przeszkolonymi pracownikami

·        Korekta legislacyjna projektów aktów nadesłanych przez Zamawiającego

·        Wymiana plików elektronicznych, ewentualnie praca na plikach online

·        Rozmowy konsultacyjne: telefoniczne lub za pomocą komunikatorów elektronicznych

·        W razie konieczności dodatkowe konsultacje u Zamawiającego (na warunkach ustalonych odrębnie)

·        Sekretarz

·        Przeszkoleni pracownicy

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

 • Poznanie zasad tworzenia samorządowych aktów normatywnych, z uwzględnieniem podziału na akty wewnętrzne i powszechnie obowiązujące.
 • Rozszerzenie wiedzy na temat aktów prawa miejscowego, ich identyfikowania i wymogów zgodności z upoważnieniem ustawowym.
 • Poznanie podstawowych dyrektyw działalności legislacyjnej i formułowania projektów przepisów.

Umiejętności

 • Samodzielne opracowywanie projektów nowych i zmieniających aktów normatywnych zgodnych z Zasadami techniki prawodawczej, w szczególności w zakresie:
  • rodzaju przepisów i ich prawidłowej kolejności w akcie,
  • technik nowelizacyjnych,
  • formatowania tekstu przepisów.
 • Umiejętność korekty legislacyjnej i redakcyjnej projektów aktów przedstawionych przez inne podmioty.
 • Identyfikowanie problemów legislacyjnych związanych z ustaleniem dnia wejścia w życie aktu i przepisami przejściowymi.