ABC legislacji w samorządzie terytorialnym

Program szkolenia:

ABC legislacji w samorządzie terytorialnym, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien?

Prowadzący: Włodzimierz Zając Kancelaria legislacyjna WZ

1.    Podstawy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego w teorii i praktyce:
1.1.    akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa – jak rozróżnić przepis prawa powszechnie od wewnętrznie obowiązującego?
1.2.    swoboda prawotwórcza samorządu terytorialnego – jak zmieścić się w jej granicach?
1.3.    przykłady i skutki naruszenia zasad prawidłowej legislacji.
2.    Prawidłowa budowa aktu normatywnego :
2.1.    elementy tytułu aktu normatywnego – proste reguły, prawie jednolita praktyka,
2.2.    nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego i ich systematyzacja – podstawa znajomości technik legislacyjnych,
2.3.    rodzaje i kolejność przepisów, czyli właściwa materia we właściwym miejscu.
3.    Redagowanie przepisów:
3.1.    specyfika i wymogi języka prawnego – zrozumiałość i prostota przekazu ma swoje granice,
3.2.    typowe środki techniki prawodawczej (definicje, odesłania, odnośniki) czyli legislacyjne „patenty” na skrócenie treści,
4.    Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów:
4.1.    zasady nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści, wszystko co potrzeba do prawidłowej nowelizacji,
4.2.    techniki nowelizacyjne – zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.
5.    Przepisy przejściowe i dostosowujące:
5.1.    wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych – najtrudniejszy element pracy legislatora,
5.2.    możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych, czyli jak zagwarantować wszystkim sprawiedliwe warunki podlegania nowym przepisom?
6.    Wejście w życie i utrata mocy przez akt normatywny:
6.1.    wejście w życie aktu, co to oznacza i w którym momencie następuje?
6.2.    utrata mocy, czyli jak skutecznie wyłączyć akt normatywny lub pojedynczy przepis z systemu prawa?