Legislacja dla nieprawników

Program szkolenia: Legislacja dla nieprawników

1.    System prawny i zasady tworzenia prawa – informacje podstawowe:
1.1.    podstawowe pojęcia legislacji (przepis, norma prawna, język prawny, akt normatywny i inne),
1.2.    charakterystyka konstytucyjnego systemu źródeł prawa i jej konsekwencje dla podmiotów stanowiących prawo,
1.3.    rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – zakres stosowania,
1.4.    podstawowe dyrektywy poprawnej legislacji.
2.    Budowa ustawy:
2.1.    rodzaje ustaw, tytuł i odnośniki z nim związane,
2.2.    jednostki redakcyjne aktu normatywnego, oznaczanie przepisów i ich systematyzacja,
2.3.    rodzaje i kolejność przepisów.
3.    Redagowanie przepisów merytorycznych:
3.1.    specyfika i wymogi języka prawnego,
3.2.    typowe środki techniki prawodawczej: definicje, odesłania, odnośniki,
3.3.    problemy redakcji poszczególnych rodzajów przepisów (ustrojowe, proceduralne, karne) na przykładach.
4.    Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących:
4.1.    zasady nowelizowania,
4.2.    techniki nowelizacyjne.
5.    Przepisy przejściowe i dostosowujące:
5.1.    istota problemów związanych z wprowadzaniem do porządku prawnego nowych norm prawnych, ,
5.2.    możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych,
5.3.    techniki formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących z rozróżnieniem na akty nowe i nowelizacje.
6.    Przepisy końcowe (przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej):
6.1.    schematy formułowania przepisu o wejściu w życie,
6.2.    określanie właściwej długości vacatio legis i dnia wejścia w życie aktów publikowanych w dziennikach urzędowych,
6.3.    różnicowanie terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów.
7.    Techniki prawodawcze specyficzne dla rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego:
7.1.    tytuł i podstawa prawna,
7.2.    najczęściej popełniane błędy legislacyjne,
7.3.    załączniki do rozporządzeń – problemy legislacyjne.
8.    Zasady opracowywania tekstu jednolitego i techniki prawodawcze związane z jego redagowaniem:
8.1.    forma i obligatoryjne elementy opracowywania tekstu jednolitego,
8.2.    zakres treści uwzględnianej w tekście jednolitym i techniki prawodawcze z tym związane.